Senin, 11 April 2016

KARYA TULIS ULAMA SUFI

KARYA TULIS ULAMA SUFI

SUTEJA

‘ABD. AL-RAHMAN al-Sullami (w. 412 H/1012 M.)
1.         Adab al-Mutasawwafah
2.         Thabaqah al-Shufiyun
3.         Risalah al-Malamatiyyah
4.         Ghalathah al-Shufiyah
5.         al-Futuwwah
6.         Adab al-Suhba wa Husn al-'Ushra
7.         al-Sima'
8.         al-Arba'in fi al-Hadith
9.         al-Farq Bayn  al-Syari'ah wa al-Haqiqah
10.     Jawami' Adab al-Shufiyah
11.     Manahij al-'Irfan
12.    Maqamat al-Awliya'
13.    al-Ikhwah wa al-Akhawat min al-Shufiyah
Al-Ghazali 450-505  H. (1058111 M.)
1.    Ihya’ ‘Ulûm al-Din,
2.    Mizan al-‘Amal,
3.    Kimya’ al-Sa‘adah,
4.    Misykat al-Anwar,
5.    Minhaj al-‘Abidin,
6.    al-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf ‘Ulûm al-Akhirah,
7.    al-Uns wa al-Mahabbah,al-Qurbah ila Allah ‘Azza wa Jalla,
8.    Akhlaq al-Abrar wa Najat al-Asyrar,
9.    Bidayah al-Hidayah,
10.    al-Mabadi wa al-Ghayah,  
11.    Talbis al-Iblis,
12.    Nasihah al-Mulûk,
13.    al-Risalah al-Ladûniyah,
14.    al-Risalah al-Qudsiyah,
15.    al-Ma’khaz  
16.    al-Amali

’abd. al-karim Al-Jilli (767-826 H./1365 – 1428 M)
1.        al-Kahf wa al-Raqim (syarh Basmalah)
2.        al-Manazhir al-Ilahiyyah
(Bercerita perjalanan musyahadah-nya dengan Tuhan)
3.        Ghaniat Arbab al-Sima’
(Adab-adab seorang sufi, ditulis pada Tahun 803 H. di Kairo)
4.        Jannat al-Ma’arif wa Ghayat al-Murid wa al-’Arif
5.        al-Kammalat al-Ilahiyah
6.        al-Insan ‘Ain al-Jûd (konsep tentang manusia sebagai cermin dari Tuhan)
7.        al-Qamus al-A‘dzam (manuskrip)
8.        al-Safar al-Qarib (Adab dalam melakukan pengembaraan spiritual)
9.        SyarH   Musykilat al-Futûhat   
10.     al-Isfar ‘an Risalat al-Anwar (penjelas kitab Ibn ‘Arabi yang berjudul Al-Isfar ‘an Nataij al-Asfar).
11.    al-Nadhirat (kumpulan syair-syair sufi yang terdiri-dari 540 bait syair).
12.    al-Qashidah al-Wahidah (manuskrip tulisan tangan).
13.    Musamarat al-Habib (perjalanan Nabi Mûsa dan seorang pemuda Yûsa’ Ibn Nûn untuk menjumpai al-’Abd al-Shalih).
14.    al-Insan al-Kamil    fi Ma‘rifat al-Awakhir wa al-Awa’il
15.    Arba‘ûn Muathinan (sulûkn sufi).
16.    Manzil al-Manazil (Adab sulûk).
17.    al-Mamlakah al-Rabbaniyah
18.    al-Marqûm fi Sirr al-Tawhid al-Majhûl wa al-Ma‘lûm.
19.    al-Kunz al-Maktûm
20.    al-Wujud al-Mutlaq
21.    Bahr al-Hudûs wa al-Qidam wa Mawjid al-Wujud wa al-‘Adam.
22.     Kitab al-Ghayah (Cara mengetahui makna ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang Mutasyabihat).
23.     ‘Aqidat al-Akabir al-Muqtabasah min al-Ahzab wa al-Salawat.
24.    ‘Uyûn al-Haqaiq.
25.    Zulafat al-Tamkin.
26.    Maratib al-Wujud (menjelaskan tingkatan maqam-maqam yang dilalui para sufi dari tingkat al-’Ammah al-Muthlaq sampai Al-Insan al-Kamil)
27.    Haqiqat al-Haqa’iq.
Ibn Sab’in (612 -668 /669 H.= 1161-1217 M./1218 M.)
1.    Badu al-‘Arif,
2.    Risalah al-Fath al-Musyrik,
3.    Jawab Shahib Shaqaliyyah,
4.    Risalah al-Ihathah,
5.    Kitab al-Alwah atau Khithab Allah bi Lisan  Nurih,
6.    al-Risalah al-Qawsiyyah,
7.    Kitab al-Qisth,
8.    Risalah li Ibn Sab’in: Istami’ li ma Yuha wa Yustaqra, 
9.    Rukrah ‘Irfah,
10.Natijah al-Hikam,
11.al-Risalah al-Ushbu’iyyah,
12.al-Risalah fi al-Hikmah,
13.Kitab al-Bughat,
14.al-Kitab al-Kabir,
15.al-Jawhar,
16.Kitab al-Kid,
17.Risalah al-Tawajjuh, dan
18.    Diwan  al-Syi’ir.   
  

Ibn ‘Arabi (560-638 H./1164-1240 M.)

al-Fushush al-Hikam
al-Futuhat al-Makkiyyah
Masail al-Ma’rifat

 
Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.