Selasa, 29 Maret 2016

SANAD THORIQOH SYATHORIYAH PESANTREN BENDA KEREPSANAD THORIQOH SYATHORIYAH PESANTREN BENDA KEREP
sutejo
1.     KH. Miftah,
2.     KH.Ahmad Kaukab,
3.     KH. Muhammad Sholeh (penidiri Pesantren  Benda Kerep),
4.     KH. Abu Bakar,
5.     KH. Ahmad Faqih,
6.     Syekh Abdul Muhib,
7.     KH. M. Anwaruddin Kriyani (Mbah Buyut Kriyan),
8.     KH. Asyari Kaliwungu,
9.     Syekh Kamil,
10. Syekh M. Said Thohir,
11. Syekh Ibrahim Thohir,
12. Syekh Manala Ibrahim,
13. Syekh Ahmad Asanawi,
14. Sa’id Shibghullah,
15. Sayid Wajihadin,
16. Sayid M. Ghaus,
17. Syekh H. Khusyur,
18. Syekh Hidayatullah,
19. Syekh Qodhon al-Syatori,
20. Syekh Abdullah al-Syathori,
21. Muhammad ‘Arif, 
22. Abu al-Hasan al-Harqani,
23. Abi Hasan al-Turki,
24. Yazid,
25. Muhammad al-Maghrabi,
26. Abu Yazid al-Bustami,
27. Imam Jafar al-Shodik,
28. Muhammad al-Baqir,
29. Zainal ‘Abidin,
30. Husein,
31. Ali bin Abi Thalib,
32. Nabi Muhammad SAW

Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.